Net-billing

Prosumenci zgłaszający swoje instalację do operatorów sieci od dnia 1 kwietnia 2022 roku, oraz ci którzy zdecydują się przejść na tzw. net-billing, podlegali będą pod tzw. rozliczenie wartościowe nadwyżek energii, ponosić będą również koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej, również będą mogli rozliczać wartości nadwyżek w okresie 12 miesięcy, oraz będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do sieci (chodzi o to, że każdy dochód – w tym
przypadku sprzedana przez prosumenta energia musi być ustawowo rozliczana w
PODATKU DOCHODOWYM – 17% od dochodu – to stawka dla os. fizycznych. Net-billing pozwala na zwolnienie z tej opłaty).

Finalnie prosumenci jako świadomi uczestnicy rynku energii będą dążyć, aby w myśl zasad rynkowych sprzedawać do sieci prąd w chwili gdy jego ceny na rynku są wysokie, zaś pobierać w godzinach kiedy jego ceny są niskie.

Net-billing w Polsce

Polski model net-billingu opiera się na odrębnym rozliczeniu wartości prądu sprzedanegodo sieci elektroenergetycznej oraz wartości prądu zakupionego z sieci
elektroenergetycznej. W systemie net-billingu gospodarstwo prosumenta będzie mogło pracować w następujących wariantach:


Autokonsumpcja – wykorzystując do zasilania energię produkowaną na bieżąco w instalacji prosumenta, energia ta nie podlega podatkom, opłatom oraz innym
kosztom


Produkcja energii do sieci elektroenergetycznej – kiedy w gospodarstwie prosumenta zachodzi nadprodukcja (podaż instalacji przewyższa popyt gospodarstwa), wówczas nadwyżki prądu sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej, zaś prosument
otrzymuje wynagrodzenie za każdą 1kWh oddaną do sieci, jej wartość wyceniana jest
na bazie rynkowej ceny energii elektrycznej, pozostaje ona jako depozyt –
zapisywana na koncie prosumenta.


Zakup energii z sieci elektroenergetycznej – kiedy w gospodarstwie prosumenta
występują niedobory mocy (popyt gospodarstwa przewyższa podaż instalacji),
wówczas musi dojść do bilansowania niedoboru mocy, poprzez zakup energii z sieci elektroenergetycznej. Prosument ponosi koszty za każdą pobraną 1 kWh energii zgodnie z taryfą sprzedawcy, ponosi również opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci. Na poczet rozliczenia energii pobranej można wykorzystać środki zgromadzone na koncie prosumenta.

Kalendarz wprowadzonych zmian:

W okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, prosumenci rozliczający się w ramach systemu netbillingu objęci zostaną tzw. okresem przejściowym – w ciągu pierwszych trzech miesięcy rozliczać się będą w
oparciu o system opustów.